Gezocht: inspirerende projecten voor sociale inclusie in het onderwijs

Alle kinderen samen naar school laten gaan en van elkaar te laten leren, dat is de gezamenlijke droom van de deelnemers aan het Platform Naar Inclusiever Onderwijs. We willen dat kinderen -ongeacht of ze een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben, een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblematiek - samen opgroeien en ervaren dat iedereen erbij hoort. De scholen die dit in de praktijk (willen) brengen zijn pioniers die zoeken naar de beste manieren om inclusief onderwijs te realiseren. Zoals dat hoort binnen een pioniersbeweging komen scholen daarbij regelmatig voor uitdagingen te staan.

Sociale inclusie grote uitdaging

De sociale inclusie van kinderen met en zonder beperkingen is één van die uitdagingen waar inclusieve scholen mee te maken hebben. Dat blijkt o.a. uit het onderzoek naar inclusiever basis- en voortgezet onderwijs van Dolf van Veen en Paolo van der Steenhoven dat in 2021 gepubliceerd werd. Elk kind – met of zonder beperking – heeft de behoefte om erbij te horen, maar dat gaat niet altijd vanzelf. Hoe zorg je ervoor dat kinderen met een beperking niet alleen in de klas zitten, maar er helemaal bij horen en buiten de klas vriendschappen kunnen opbouwen? Hoe stimuleer je dat kinderen met een beperking ook na schooltijd kunnen afspreken met klasgenoten om samen te spelen of activiteiten te ondernemen? Vanuit onze missie ‘Geen kind zonder vriendjes’ wil Stichting het Gehandicapte Kind scholen hier graag bij ondersteunen!

Subsidie projecten inclusief onderwijs beschikbaar

Stichting het Gehandicapte Kind stelt wederom subsidie beschikbaar voor inspirerende projecten die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen. In samenwerking met het Platform Naar Inclusiever Onderwijs stellen wij een financiële bijdrage beschikbaar voor activiteiten die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen, zowel binnen als buiten de school. Scholen die samenwerken met het Platform Naar Inclusiever Onderwijs nodigen wij van harte uit om een projectaanvraag in te dienen. En last but not least: de beste projecten worden tijdens de jaarlijkse conferentie van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs in 2024 gepresenteerd.

Vorig jaar hebben acht diverse mooie projecten een bijdrage van ons ontvangen. Bij deze projecten stond het belang van leerlingenparticipatie en het actief betrekken van leerlingen bij het organiseren van sociale activiteiten centraal. Door leerlingen met en zonder beperking in hun kracht te zetten en te focussen op elkaars talenten bij het organiseren van activiteiten zowel binnen als buiten school kunnen vriendschappen ontstaan. Het naschoolse spelprogramma voor leerlingen met en zonder beperking van basisschool de Korenaar in Eindhoven en de documentaire over het thema vriendschappen gemaakt door leerlingen met en zonder beperking van het Dominicus College in Nijmegen zijn op de Conferentie naar Inclusiever Onderwijs 2023 gepresenteerd. Lees hieronder meer over de projecten van de call sociale inclusie 2023!

Hoe het werkt

 • Tot en met 31 december 2023 kunnen aanvragers een aanvraag indienen
 • Dien een vooraanvraag in via ons aanvragenportaal. Binnen het aanvraag portaal kunt u een account aanmaken om een vooraanvraag in te dienen. Mocht u al een bestaand account hebben kunt u deze gebruiken. Bij de vooraanvraag ontvangen wij graag een projectplan (minimaal 1 A4, maximaal 5 A4). Het projectplan bevat een beschrijving van de activiteiten, verwachte resultaten, wijze van verslaglegging en een begroting.
 • In de week van 15 tot en met 19 januari 2024 krijgen aanvragers een bericht of ze in aanmerking komen voor een subsidie. U wordt dan gevraagd om statuten, KvK-uittreksel, jaarrekening en bankafschrift van de school aan te leveren t.b.v. officiële toekenning.

Kennissessie sociale inclusie
Op dinsdag 28 november van 16:00-17:00 organiseert Stichting het Gehandicapte Kind in samenwerking met twee scholen die vorig jaar een aanvraag hebben ingediend Basisschool de Korenaar in Eindhoven (Primair Onderwijs) en het Dominicus College in Nijmegen (Voorgezet Onderwijs) een online kennissessie over sociale inclusie. Tijdens deze sessie zullen beide scholen toelichting geven op de prachtige projecten die de scholen in samenwerking met hun leerlingen hebben gerealiseerd om sociale inclusie binnen hun school te bevorderen. Deze sessie is bedoeld voor geïnteresseerde scholen die inspiratie zoeken of vragen hebben over het stimuleren van sociale inclusie en de activiteiten die ze als school kunnen gaan organiseren. Aanmelden kan hier

Waar kijken we naar bij de beoordeling?

 • Het project richt zich op leerlingen die ook op het speciaal onderwijs hadden kunnen zitten (vallend binnen de indicatienormen voor speciaal onderwijs).
 • Het project richt zich op sociale interactie tussen leerlingen met en zonder beperking binnen en buiten de school.
 • Leerlingen met en zonder beperking zijn gevraagd om mee te denken of hebben zelf iets bedacht.
 • Het project betreft nieuwe activiteiten of een uitbreiding op succesvolle bestaande activiteiten.
 • Er wordt aandacht besteed aan een goede verslaglegging, bij voorkeur met beeldmateriaal.
 • Er wordt aandacht besteed aan de onderbouwing van de activiteiten (bijv. door gebruik van bewezen methodiek als ‘reaching the hard to reach’, zie: reachinghardtoreach.eu.

Voorwaarden

 • De aanvraag wordt ingediend door een privaatrechtelijke rechtspersoon, d.w.z. de schoolstichting of vereniging of koepelorganisatie.
 • Het project wordt uitgevoerd in het schooljaar 2023/2024.
 • Het project heeft een maximale looptijd van 1 jaar. Er is een maximale bijdrage van € 10.000, - beschikbaar per project.

Voorbeeldprojecten:

 • Inclusief naschools spelprogramma met verschillende soorten spellen op het schoolplein.
 • Leerlingen die samen een documentaire produceren over het thema vriendschappen.
 • Naschoolse dans, theater, muziek en kunst workshops voor de leerlingen.
 • Studie sessies, huiswerkbegeleiding en typecursussen.
 • Naschoolse sport en spelactiviteiten.
 • Ontwerpen van een nieuwe schooltuin en een nieuw schoolplein.
 • Culturele uitjes voor de leerlingen zoals museumbezoeken en een interculturele dag.
 • Bezoeken van een educatieboerderij op school.

Wat doen we niet?

 • Grote onderzoeksprojecten.
 • Financiering voor het bedenken van activiteiten.
 • Onderwijskundige vernieuwing.

Vragen?

Neem contact op met Annelotte Hilders (Projectmedewerker) - E: ahilders@gehandicaptekind.nl.